ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ರಿಕ್ಷಾ ಸಾರಿಗೆ ಆಪರೇಟರ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ – ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಪಥಿಡೆ

PEAK Briefing

ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವು ಭಾರತದ ಬೆಂ ಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ರಿಕ್ಷಾ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವವಡ್ಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕಾರ್ಮಿ ಕರಿಗೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕ್ರೆ ಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆ ಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರಿಂೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀನಿೋಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾ ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ -ಆಧಾರಿತ ಟ್ರಿ ಪ್ ಅಗ್ರಿಗೇಗಿ್ರಗೆೋಟರ್ ಪ್ಲಾ ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳ ಪ್ರವೆೋಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್-ಡ್ರೈವರ್ ಗಳಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. ಆಪರೇಟರ್-ಚಾಲಕರ ಆರ್ಥಿ ಕ ಸೇರ್ಪಡೆೋಪಡ್ಡಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇ್ತೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾ ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿ ಗಳ ಬಗ್ ಗೆ ಜಾ ಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ ಕಾರ್ಮಿ ಕರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ ಥೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇ್ತೋವೆ.